KBM TECHNOLOGIES CO., LTD. KBM TECHNOLOGIES CO., LTD.

About

 

KBM TECHNOLOGIES CO., LTD.

บริษัท เค.บี.เอ็ม. เทคโนโลยี่ส์ จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ด้วยวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำการวิจัย-พัฒนา-ผลิต ชุดฝึก/ชุดทดลองเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้เกิดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองให้สามารถทัดเทียมทั้งในด้านคุณภาพและราคาเมื่อเทียบกับสินค้าต่างประเทศที่นำเข้ามาโดยตลอด

ต่อมาปี 2558 บริษัทฯ ได้มีแนวคิดนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐในการรณรงค์ให้ทุกคนในประเทศรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองลง จึงได้ขยายธุรกิจสินค้าหลอดไฟแอลอีดี (LED) ประหยัดพลังงานขึ้น ภายใต้ยี่ห้อ KBM Lighting โดยศึกษา ค้นคว้า และวิจัย จนเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายหลอดไฟที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะนำเสนอหลอดไฟแอลอีดี (LED) ประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุกมิติ และคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้าแอลอีดี (LED) ทุกประเภท ภายใต้ยี่ห้อ KBM Lighting โดยออกแบบสร้างสรรค์ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและชำนาญการพร้อมทั้งการบริการก่อนและหลังการขาย การซ่อมบำรุงและศูนย์บริการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการก่อนและหลังการขาย

บริษัทฯ มีบริการและการรับประกันสินค้าก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจ และเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ได้ว่าบริษัทสามารถดูแลลูกค้าได้ตลอดไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถให้คำปรึกษาและนำตัวอย่างหลอดไฟไปทดลองใช้ก่อนได้

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน